۴- با توجه به کمبود بافت نرم در نواحی خلفی فک بالا و پایین، راه حل پیشنهادی شما جهت کاهش ریسک اکسپوژر ایمپلنت کدام است؟