کدام یک از موارد زیر از عوامل بروز مال اکلوژن فوری پس از جراحی ارتوگناتیک می‌باشند؟