نمونه جراحی

نمونه جراحی و ساخت پروتز و ایمپلنت

خانهنمونه جراحی

ساخت پروتز اختصاصی گونه و کف چشم

پروژه ساخت پروتز سفارشی گونه و کف چشم در شکستگیهای قدیمی گونه و یا شکستگیهای خرد شونده استخوان گونه که امکان بازسازی به روش معمول

ساخت پروتز سفارشی فک پایین

پروژه ساخت پروتز سفارشی فک پایین در شکستگی های شدید فکی؛ از بین رفتن استخوان فکی ناشی از تومورها و یا آسیبهای تخریب کننده، میتوان

ساخت پروتز زیبایی زاویه فک پایین

پروژه ساخت پروتز زیبایی زاویه فک پایین در این بیمار که امکان اصلاح ناقرینگی های استخوان های صورت با استفاده از روشهای معمول و استوتومی

ساخت پروتز اختصاصی گونه

پروژه ساخت پروتز اختصاصی گونه در این بیمار که به علت آسیب وارده به ناحیه گونه و اربیت راست دچار ناقرینگی استخوان گونه شده بود

ساخت پروتز اختصاصی فک پایین

پروژه ساخت پروتز اختصاصی فک پایین این بیمار به علت تومور وسیع فکی، قسمت زیادی از فک خود را ازدست داده است. بازسازی این میزان

ساخت پروتز زیبایی چانه

پروژه ساخت پروتز زیبایی چانه در این بیمار که امکان اصلاح فرم چانه به علت وجود ناقرینگی‌های بردر پایینی فک با استفاده از استوتومی وجود

پروتزهای زیبایی

ساخت پروتز زیبایی گونه و زاویه فک

پروژه ساخت پروتز زیبایی گونه و زاویه فک برجسته کردن ناحیه گونه و پارانازال بیمار با استفاده از یک قطعه پروتز اختصاصی و برجسته کردن

پلیت های سفارشی

پروژه ساخت پلیت سفارشی

پروژه ساخت پلیت سفارشی انجام جراحی جینوپلاستی جهت کاهش عرض چانه با کمک گاید برشی و پلیت سفارشی در یک بیمار که این روش باعث

پلیت های سفارشی

ساخت پلیت سفارشی برای اصلاح زاویه IMP

پروژه ساخت پلیت سفارشی برای اصلاح زاویه IMP انجام جراحی جینوپلاستی همزمان با segmental osteotomy قدام مندیبل در بیماری که نیاز به اصلاح زاویه IMPA

گاید برشی

گاید برشی جهت کم کردن عرض چانه

پروژه ساخت گایدهای برشی گاید برشی جهت کم کردن عرض چانه در بیماری که به منظور کوچک سازی فک پایین مراجعه کرده است. مراحل درمان

ایمپلنتهای ساب  پریوستیال

ایمپلنتهای ساب پریوستال فک پایین

پروژه ساخت ایمپلنت‌های ساب پریوستال فک پایین در موارد بی دندانی که تحلیل تودهی استخوانی بیمار به گونه ای است که امکان استفاده از ایمپلنت‌های

پروتزهای سفارشی

پروتز اختصاصی ناحیه اربیت و گونه

پروژه ساخت پروتز اختصاصی ناحیه اربیت و گونه بازسازی ناحیه اربیت و گونه در بیماری که در اثر شلیک گلوله دچار avulsion استخوان گونه شده است.

Patient Specific Implants2-min (1)

پروتز اختصاصی کامل فک پایین

پروژه ساخت پروتز اختصاصی کامل فک پایین بازسازی کامل فک پایین در بیماری که مبتلا به تومور خوش خیم فک شده است. با استفاده از

Patient Specific Implants3-min

پروتز اختصاصی نیمه فک پایین

پروژه ساخت پروتز اختصاصی نیمه فک پایین بازسازی نیمه فک پایین با استفاده از پروتز اختصاصی فک در بیماری که قبلا به روش رایج (استفاده