پروژه ساخت پلیت سفارشی

انجام جراحی جینوپلاستی جهت کاهش عرض چانه با کمک گاید برشی و پلیت سفارشی در یک بیمار که این روش باعث ساده‌تر شدن جراحی و کاهش زمان عمل و در عین حال افزایش دقت جراحی می‌شود.

پلیت های سفارشی
icon

مراحل درمان


۱.

بازسازی سه بعدی استخوان‌های فک پایین

۲.

طراحی گاید برشی براساس طرح درمان پزشک و با در نظر گرفتن لندمارک‌های آناتومیک چانه

۳.

تعیین محل پیچ‌ها برای فیکس کردن گاید برشی و پلیت سفارشی با استفاده از گایدی که روی سطح اکلوزال دندان‌ها قرار گرفته است

۴.

جلو آوردن و باریک کردن قطعه استوتومی شده چانه بر اساس طرح درمان پزشک

۵.

طراحی و ساخت پلیت سفارشی
سبد خرید