پروژه ساخت پروتز اختصاصی ناحیه اربیت و گونه

بازسازی ناحیه اربیت و گونه در بیماری که در اثر شلیک گلوله دچار avulsion استخوان گونه شده است.

Patient Specific Implants-min
icon.svg

مراحل درمان


1.

بازسازی سه بعدی استخوان فک پایین. تحلیل شدید استخوان فک پایین که امکان شکستن استخوان حتی با فشار معمول برای غذا خوردن هم وجود دارد

2.

پس از اسکن سه بعدی و مدلسازی جمجمه بیمار برای ناحیه مورد نظر یک پروتز سفارشی و اختصاصی ساخته و پس از جراحی جایگذاری میشود

icon.svg

مراحل جراحی


سبد خرید