پروژه ساخت پلیت سفارشی برای اصلاح زاویه IMP

انجام جراحی جینوپلاستی همزمان با segmental osteotomy قدام مندیبل در بیماری که نیاز به اصلاح زاویه IMPA به کمک جراحی دارد.

Patient Specific Plates-2-min
icon.svg

مراحل درمان


1.

بازسازی سه بعدی استخوان فک پایین

2.

طراحی گاید برشی برای انجام همزمان جنیوپلاستی و سگمنتال قدام مندیبول و همچنین تعیین محل پیچ‌های مورد نیاز

3.

طراحی و ساخت پلیت براساس میزان جلو آمدن چانه و تغییر زاویه قطعه قدامی مندیبول

icon.svg

مراحل جراحی


سبد خرید