پروژه ساخت پروتز زیبایی گونه و زاویه فک

برجسته کردن ناحیه گونه و پارانازال بیمار با استفاده از یک قطعه پروتز اختصاصی و برجسته کردن زاویه فک با استفاده از پروتز اختصاصی زاویه که امکان قرار دادن پیچ بدون استفاده از تروکار را به جراح می دهد.

Cosmetic Implant-1-min
icon.svg

مراحل درمان


سبد خرید