پروژه ساخت پروتز اختصاصی فک پایین

این بیمار به علت تومور وسیع فکی، قسمت زیادی از فک خود را ازدست داده است. بازسازی این میزان از تخریب و آسیب فکی، با استفاده از روش‌های معمول اگر غیر ممکن نباشد، بسیار سخت است.
این پروتز سفارشی فرم و عملکرد فک پایین را به صورت همزمان فراهم می‌کند.

Patient Specific Implants (2)-min
icon

مراحل درمان


۱.

طراحی و ساخت این پروتز سفارشی بر اساس داده‌های بدست آمده از اطلس انجام شده است. فضاهای خالی موجود در پروتز، باعث کاهش وزن آن می‌شود ضمن اینکه ساختار آنها به گونهای است که استحکام پروتز تامین می‌شود.
سبد خرید