پروژه ساخت پروتز سفارشی گونه و کف چشم

در شکستگیهای قدیمی گونه و یا شکستگیهای خرد شونده استخوان گونه که امکان بازسازی به روش معمول و با استوتومی گونه وجود ندارد میتوان از این پروتزهای اختصاصی استفاده کرد.

Patient Specific Implants-farinroshan (1)-min
icon

مراحل درمان


۱.

بازسازی سه بعدی صورت و تهیه تصویر آینه ای از سمت سالم و یا از اطلس

۲.

طراحی نواحی آسیب دیده با استفاده از الگوی سمت سالم و یا الگوی بدست آمده از اطلس

سبد خرید