6- در پروتزهای Hemi-Mandible ، جهت rehabilitation دندانی٬ ترجیح با کدام یک از روش های زیر میباشد؟