در بیماران دچار ناقرینگی های ناحیه mid face و یا مندیبول که سابقه درمانهای قبل دارند، کدام روش را توضیح می دهید ؟