3- با توجه به اینکه در پروتزهای پارشیال مندیبل سوراخ های متعددی برای قرار گیری پیچ تعبیه میگردد، به نظر شما حداقل باید از چه تعداد پیچ برای فیکس کردن پروتز استفاده نمود؟