2- با وجود اینکه پروتزهای سفارشی کاملا بر مبنای طرح درمان انتخابی پزشک معالج طراحی میشود ولی همچنان تابع اصول بیومکانیک و در مواردی نیازمند انجام trade off میباشند که نیازمند همکاری تنگاتنگ پزشک معالج و تیم طراحی خواهد داشت. در این موارد آیا ترجیح میدهید که: