در پروتزهای پارشال مندیبل، جهت rehabilitation دندانی ترجیح با کدام یک از روش های زیر میباشد؟