آیا با استفاده از پروتزهای اختصاصی در جراحی های مختلف فک و صورت ( در صورت داشتن اندیکاسیون) موافق هستید؟